เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำเร็จในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ในการส่งเสริมแรงงานไทยทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่ของจัดหางานจังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี