วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๙ ในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ” ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมจำนวน ๘๑ คน ณ ห้องประชุมอาคารธัญญวิชญ์ ชั้น ๒ สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี