อธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานคนพิการในระดับพื้นที่

ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 – 3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ไปสู่การปฏิบัติได้นั้น ต้องอาศัยกลไกการดำเนินงานในหลายระดับ ทั้งกลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการทั้งในระดับกระทรวง กรม องค์กรอิสระ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย ตลอดจนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งนับเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการระดับพื้นที่ ก่อให้เกิดการประสานและบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า จากความสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ดังกล่าว พก. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2562 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายในประเด็นต่างๆ อาทิ ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พก. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการในประเทศไทย ภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การอภิปรายการขับเคลื่อนภารกิจแนวทางการดำเนินงาน พก. และเปิดเวทีรับฟังประเด็นและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

“สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในการชี้แจงภารกิจการดำเนินงานของ พก. ประจำปี พ.ศ. 2562 และนับเป็นโอกาสสำคัญที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ จะได้ร่วมสะท้อนปัญหาและมุมมองการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย