วันนี้ (10 ส.ค. 62) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหมาย

                                               นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เป็นประธานในพิธีเปิด “สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ โดยการสะท้อนข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

ทั้งนี้สอดคล้องกับงาน “สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562” ซึ่งได้กำหนด 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการ และส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4) การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป และ 5) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งประเด็นต่างๆ ที่ได้รับจะนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอมติสมัชชา เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และรวบรวมเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 – 2570 สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นนโยบายสาธารณะด้านคนพิการต่อไป

จากนั้น อธิบดี พก. พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนคนพิการ เจ้าหน้าที่ พก. และจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Universal Design : UD) ภายในสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาตรฐานและรองรับการเข้าถึงของคนพิการ ได้แก่ สนามฟุตบอล ช้างอารีนา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง วัดกลาง ศาลหลักเมือง รวมทั้ง ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว คนพิการ และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้เดินชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุด้วย