วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายปรีชา ประไพทอง บิดาของนางสมพร ตรวจมรคา ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เลขานุการกรมฯ (นางปราณี ประทุมมา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ เมรุวัดบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ