วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. (นายเฉลิมพล ปุณโณทก) พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอนวัตกรรมการดูแลและช่วยอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุในรูปแบบ “หุ่นยนต์ดินสอ” มินิ ซึ่งมีความสามารถ ๑๙ ประการ ในการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ อาทิ การช่วยเตือนให้ผู้สูงอายุวัดความดันโลหิต การสื่อสารผ่านการโทรออกด้วยระบบสัมผัสหน้าจอที่บุคคล การแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยลุกจากเตียง เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันการล้ม เป็นต้น


โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม