กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ขอชี้แจงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้
คุณสมบัติ
1.) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.) อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน / ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

หลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.) บัตรประจำตัวประชาชน
2.) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิสำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
สถานที่ลงทะเบียน ได้แก่ สำนักงานเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา

สำหรับกรณีผู้สูงอายุถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวสารทางสื่อมวลชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ได้ร่วมบูรณาการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแนวทาง การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดตามสิทธิและสวัสดิการ ที่ผู้สูงอายุพึงได้รับอย่างเหมาะสมต่อไป