สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็น    ของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึง   ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า      สำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ      การวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง     ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรง โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ  ทำให้ การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบาย/มาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชาชน ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง แก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว