กรมกิจการผู้สูงอายุ

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมงานสร้างสุขที่ปลายทาง” จัดโดยสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ “ห้องสมุดเบาใจ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศพส.บ้านบางแค เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “สร้างสุขที่ปลายทาง” ปีที่ 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ภาคี เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ให้รับทราบและเข้าถึง การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย การเตรียมตัวในการตายดี การรับทราบถึง สิทธิในการตาย (Living will) ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ร่วม Work shop ห้องสมุดเบาใจ โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ การเสวนา ในหัวข้อ การรับความมือกับความตายในสังคมยุค 4.0 เตรียมชีวิตก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง กิจกรรม work shop ความสุขที่ปลายทาง จากหน่วยงานต่าง ๆ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ในการนี้กอง สศส. ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าว โดยให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ สิทธิสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผ่าน Gold Application ด้วย