ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นประธานหารือการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และประเมินผล ภายในบริเวณพื้่นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่เพื่
อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. รองอธิบดีฯ เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” (๑๘ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๕๑ คน ณ ห้องดาหลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรี (นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี (นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)
พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้
สามารถติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th