รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๔ และลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา

กรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)

กรมกิจการผู้สูงอายุ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สำนักงานสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน ๒ แห่ง โดยรอง อผส. มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนงานสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ๖ ยั่งยืน ๔ เปลี่ยน การบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

กรมกิจการผู้สูงอายุ

จากนั้น รอง อผส. เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมี นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์ฯ อาทิ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การบริการกายภาพบำบัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริการตัดแต่งผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และชมกิจกรรมพร้อมสัมผัสชีวิตผู้สูงอายุ (การแสดงดนตรี ร้องเพลง )

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ยังได้มอบกำลังใจแก่จิตอาสาชาวออสเตเรียที่มาช่วยดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ และร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยรอง อผส.ได้ให้ข้อมูลด้านการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในส่วนมาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ จิตอาสากับธนาคารเวลา การออม รวมถึงการสร้างสุขที่ปลายทาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

จากนั้น ได้เดินทางไปยังสถานที่สวนบวกหาด เพื่อดูพื้นที่การจัดกิจกรรมคาราวานบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นายธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

จากนั้น รอง อผส. ได้เดินทางต่อไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศพอส.ข่วงเปา และชมรมผู้สูงอายุ โดยกล่าวชื่นชมการดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง และร่วมประชุมเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ กิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP