26 ก.ค.2562 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงข้อซักถามของนายณัฐวุฒิ บัวประทุม พรรคอนาคตใหม่ ที่แสดงถึงข้อห่วงใยของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของสังคมในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่า ในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศนั้น ตนได้พบกับนายกฯ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผู้ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อตกลงกันว่าทุกคนในสังคมต้องมีที่ยืน และจะได้จัดให้มีเวิร์คชอปภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม โดยขอเชิญนายณัฐวุฒิ และบุคลากรในพรรคอนาคใหม่ มาร่วมกันทำปัญหานี้ให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นบรรทัดฐานในสังคมต่อไป เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีศักดิ์ศรี
.
นอกจากนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ และกลุ่มชายขอบนั้น ตนได้ประสานกับสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเดินทางไปพบกับคนกลุ่มนี้แล้ว โดยกระทรวงฯ จะมีบทบาททำงานในเชิงรุกภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่ดี
.
สำหรับเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้น พบว่าเป็นเรื่องที่พบเป็นจำนวนมาก หากสามารถดูแลให้บุตรคนกลุ่มนี้เกิดมาอย่างสมบูรณ์ และมีโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่น นอกจากนั้นยังต้องบูรณาการกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาอาชีพที่ยั่งยืนให้พึ่งตัวเองได้โดยกระทรวงฯ จะเป็นพี่เลี้ยงให้
.
ทั้งนี้นายจุติยังกล่าวอีกด้วยว่าในเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาลจะจัดเวิร์คชอปเชิงปฏิบัติการณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเรื่องการเตรียมประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย