พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ติดเข็ม

กลัดดอกลำดวนสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุให้กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 เป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ทำให้คนมีอายุยืนขึ้น ซึ่งในปี 2564 คาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และอีก 10 ปีข้างหน้า ในปี 2574 คาดว่า ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
(Super-Aged Society)

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพบรรจุ
ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ
พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติและประกาศให้ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2526 เป็นต้นมา และได้พิจารณาเลือก “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากต้นลำดวนเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น มีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็ง ไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน สำหรับงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้ม กราบ กอด : สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สร้างความเอื้ออาทรและความผูกพันระหว่างคนทุกช่วงวัย อีกทั้งเป็นการลดการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ในทุกรูปแบบ ด้วยการแสดงท่าทาง “ก้ม กราบ กอด” ซึ่งแสดงถึงความเคารพให้เกียรติผู้สูงวัย


พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ประกอบด้วย 1.1) การติดเข็มกลัดดอกลำดวนสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุให้กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ และ 1.2) กิจกรรมแสดงศักยภาพผู้สูงอายุภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 1.2.1) บูธกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 1.2.2) บูธจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และ 1.2.3) การประกวดร้องเพลงการแสดงดนตรีและศิลปะของผู้สูงอายุ เป็นต้น และ 2) วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 2.1) พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 2.2) พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 2.3) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร สถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2562 2.4) การกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2.5) บูธกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และ 2.6) บูธจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้น