วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง หลักสูตร ๔๘ ชั่วโมง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจำได้รับโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตามหลักสูตรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง (นายดุสิต จันทร์สถิต) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ซึ่งภายในงานมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ เรือนจำกลางลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หลังจากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง