วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” พร้อมปล่อยขบวนไหว้พระ ๑๐ วัด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ส่งความสุขให้กับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคาร สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ศาสนสถาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม สำหรับรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนในสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม