วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับช่างชุมชน เพื่อความมุ่งหวังให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักอารยสถาปัตย์ (universal Design)

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ช่างชุมชน ช่างท้องถิ่น อาสาสมัครต่างๆ ในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th