วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับช่างท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่างท้องถิ่นมีความรู้ในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุตามหลักอารยสถาปัตย์ โดยมี วิทยากรบรรยายพิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ผศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ) ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร