วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” (๑๘ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๕๐ คน ณ ห้องดาหลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ

โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)…

Posted by กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส. on Friday, March 1, 2019

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th