วันนี้ (1 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พร้อมด้วยการมอบเข็มสตรีไทยดีเด่นแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 150 คน

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ร่วมแสดงความยินดีแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2562 เนื่องใน “งานวันสตรีไทย ประจำปี 2562” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับความเสมอภาค พัฒนาสถานภาพ และเสริมพลังสตรี รวมถึงเด็กหญิง ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวอันเป็นรากฐานของสังคม และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไทย สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและสร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาตินำสมัย” เพื่อให้คนไทยเคารพความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรี และเยาวสตรีทุกคนในสังคมไทย กระทรวง พม. จึงได้ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญภายใต้การจัดงานวันสตรีไทยทุกปี คือ การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการยอมรับบทบาทและศักยภาพด้านต่างๆ โดยมีสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการคัดเลือก นับว่าเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมสตรีไทยและเยาวสตรีไทยให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแรงบันดาลใจให้สตรีไทยให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พร้อมกับพัฒนาสังคมและชุมชุมให้มีความมั่นคง

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ “งานวันสตรีไทย ประจำปี 2562” กำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันนำพา สตรีไทยก้าวสู่ความเป็นสากล ด้วยการยกระดับพัฒนาสตรีไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ หากแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์อันดีงามของสตรีไทย โดยมีสตรีไทยดีเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ อาทิ คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ รศ.ดร.อรพิน สบโชคชัย ผู้ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีในทุกระดับมาโดยตลอด เป็นต้น

“ทั้งนี้ นอกจากการมอบเข็มสตรีไทยดีเด่นแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 150 คน ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 25 คน โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และในเวลา 16.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทย ประจำปี 2562 พร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น จำนวน 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น จำนวน 25 คน จากทั่วประเทศ

รวมทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวง พม. ซึ่งนำเสนอภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นทุกคนและขอให้รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ เป็นพลังให้กับทุกคนและเป็นแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคน มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย