พม. จัดกิจกรรม “Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข” สังคมไทยไร้ความรุนแรง”
ในพื้นที่โครงการเมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันนี้ (1 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ปลัด พม.)

เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข สังคมไทยไร้ความรุนแรง” และการอบรม “เครือข่าย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน” ภายใต้งาน “Happy Friday พม. เมืองสร้างสุข”


โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 500 คน

เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม” เพื่อเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและบริการด้านสังคม โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งมุ่งเน้นการบริการแก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและบริการด้านสังคมอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) ด้วยความพร้อมในการยกระดับการให้บริการด้านสังคมสำหรับประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ของ Club House Center และการเปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกช่วงวัย สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยกำหนดให้หน่วยงานในระดับกรมได้ผลัดเปลี่ยนเป็น เจ้าภาพหลักในการจัดงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการด้านสังคมสำหรับการสร้างสุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง


นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรม “Happy Friday พม. เมืองสร้างสุข สังคมไทยไร้ความรุนแรง” กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน “Happy Friday พม. เมืองสร้างสุข” ภายใต้แนวคิด “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การบริการด้านสังคม งานวิชาการ งานนันทนาการ และบริการอื่นๆ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผู้สนใจได้เข้ามาใช้ประโยชน์ อาทิ

1) การอบรม “เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน” เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักในปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 2) กิจกรรม Club House Center เป็นบริการของหน่วยงานในระดับกรม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สตรีและครอบครัว เป็นต้น 3) บูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่ายในรูปแบบตลาดนัดสินค้าและตลาดนัดความรู้วิชาการ 4) กิจกรรมให้บริการประชาชน ได้แก่ บริการตัดผม และบริการนวดแผนไทย จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี หน่วยงานในสังกัด สค. และ 5) กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในพื้นที่ Sport Complex ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อใช้บริการพื้นที่เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) รวมทั้งได้ศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวคิด “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ซึ่งนอกจากจะสร้างความตระหนักรู้แล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะ 10 คำที่อยากได้ยิน ท่าทีที่อยากเห็นผ่านกิจกรรมก้ม กราบ กอด ที่ปลอดภัยไร้ความรุนแรงอีกด้วย


นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม “Happy Friday พม. เมืองสร้างสุข สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ครั้งนี้ นับว่าเป็นการรวมพลังของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับ
สังคม ด้วยการเชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับ สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการด้านสังคมอย่างครบวงจร พร้อมทั้งความพยายามร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ภายใน Club House Center อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการพัฒนาพื้นที่โครงการเมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) สู่การให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป