ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เตรียมการจัดงานมหกรรมทางด้านสังคม ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กำหนดประเด็นหลักภายใต้แนวคิด Smile City For All : เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า พก. ในฐานะผู้นำด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย มีการดำเนินงานที่มุ่งมั่นในการผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิสวัสดิการ

นางธนาภรณ์ กล่าวเติมว่า ในปี 2562 พก. จัดนิทรรศการขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Smile City For All” เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวลโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น โชนต่างๆดังนี้ 1) การแสดงศักยภาพความสามารถของคนพิการ 2) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ศิลปะ อาชีพของคนพิการ เช่น ร้านกาแฟ APCD จุดจำหน่ายสินค้าคนพิการ Art Story จุดจัดกิจกรรม Workshop 3) การจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในรูปแบบมัลติมีเดีย Interactive Presentation ตลอดจนจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านคนพิการกว่า 20 ชิ้นงาน 4) นิทรรศการ Smile City นำเสนอแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวลในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด และมินิเธียร์เตอร์ 5D หนังสั้นคนพิการ 5) การแสดงผลงานและการจัดบริการต่างๆ ได้แก่ โมเดลบ้านคนพิการ “บ้านอยู่สบาย : Smile Home” บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ บริการรับสมัครงาน บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย ได้แก่ 1) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคม ที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค (Innovation and Universal Design for Inclusive Society)” โดยมีการปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศฮ่องกง Mr.Joseph Kwan ที่ปรึกษาเครือข่ายแห่งเอเชียแปซิฟิกด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้ (Asia Pacific Network on Accessible Tourism) และที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ด้านการเข้าถึงโครงการด้านขนส่งของเอเชีย และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร่วมเสวนาวิชาการพิเศษ 2)การจัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 อิมแพคเมืองทองธานี รวมไปถึงกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย

“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนพิการ และประชาชนทุกช่วงวัย เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อช่วยกัน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย