นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศ โดยยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลัง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยทุกภาคส่วนของประเทศร่วมแรง ร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ (EEC) ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ในพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนำที่ตั้งหลายหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่บูรณาการในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

วันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข” คือ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข มีการนำบริการจัดหางานจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการจัดหางานช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้างให้ได้คนมีคุณภาพดีไปทำงาน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามความถนัด ความสามารถทางร่างกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และความเหมาะสมแก่ความต้องการทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษา ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในชุมชน ส่งเสริมตลาดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและตลาดพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีนิทรรศการแสดงผลงานของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การแสดงศักยภาพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการจากทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวเสริมว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาต้นแบบ การทำงานแบบองค์รวมสำหรับให้บริการประชาชน ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข” ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จึงได้จัดงานเมืองสร้างสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุขเป็นโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ขึ้น ซึ่งประเด็นการส่งเสริมแรงงานไทยทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีอาชีพ รายได้ มีงานทำ รูปแบบการจัดงานเมืองสร้างสุข “กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข”

นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “การจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ : โอกาสทางอาชีพ การมีงานทำสู่ความมั่นคงทางรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” เป็นเวทีเสวนาสร้างการรับรู้ความสำเร็จของการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจขนาดย่อม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกอบด้วยดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายปราโมทย์ ธรรมสโรช เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 350 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การสร้างการรับรู้ความสำเร็จเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย

อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรี “Fight For Dream” เป็นวงดนตรีของนักดนตรีพิการทางการเคลื่อนไหว โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น และมีภาษามือประกอบบทเพลง เพื่อแสดงศักยภาพและอาชีพของคนพิการ รวมถึงการออกหน่วยเคลื่อนที่ของจัดหางานจังหวัดชลบุรี ให้บริการจัดหางานแก้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และการจัดบูธสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ บูธของเครือข่าย องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชมรมองค์กรคนพิการ จำนวน 27 บูธ พร้อมด้วยการจัดอบรมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สู่ธุรกิจขนาดย่อม (SME) และ Social Enterprice (SE) ห้องแสดงนวัตกรรมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ โมเดลบ้านอยู่สบาย การฉายวีดีโอเกี่ยวกับการจัดทำ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้แก่ภาคเอกชนสถานประกอบการ และที่พักอาศัย การส่งเสริมทักษะการทำงานของวัยแรงงาน การแสดงดนตรีของกลุ่มเป้าหมายผู้แสดงความสามารถ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนเพื่อให้เกิดความสุขกับสมาชิกในครอบครัวจนนำไปสู่การเป็นเมืองสร้างสุข