ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคนพิการ ที่อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการที่ล่วงลับ การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับที่อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยในรอบปีนี้ (2562) มีคนพิการที่อยู่ในการคุ้มครองที่ล่วงลับ จำนวน 55 ราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารในสังกัด พก. และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนด้านการแพทย์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการต่างๆ ทางสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่ง พก. โดยกระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการเสนอนโยบายและจัดทำแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการการให้บริการคุ้มครองสวัสดิภาพกับคนพิการในรูปแบบอุปการะในสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทั้งนี้ จากสถิติคนพิการที่อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 แห่ง ในสังกัด พก. มีจำนวน 4,300 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็น 1 ใน 11 สถานคุ้มครองฯ ที่ให้ความดูแลคนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 520 คน ทั้งนี้ ด้วยเหตุความพิการจึงเกิดความเจ็บป่วยได้ง่าย จนถึงเสียชีวิต จึงมีการจัดทำพิธีกรรมทางศาสนาและเก็บอัฐิไว้เพื่อทำพิธีบังสุกุล อุทิศให้ผู้ล่วงลับในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดพิธีฌาปนกิจศพคนพิการในวันนี้ นับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับที่เป็นคนพิการในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในรอบปีนี้ (2562) มีผู้ล่วงลับที่เป็นคนพิการ จำนวน 55 ราย ซึ่งส่วนมากไม่มีญาติหรือผู้ดูแล ดังนั้น สถานคุ้มครองฯ จึงเปรียบเสมือนบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ คือ พ่อและแม่ที่ดูแลผู้ใช้บริการเหมือนลูก โดยคนพิการบางกลุ่ม พก. ได้ให้การดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จากนั้นจะนำอัฐิคนพิการไปลอยอังคาร ณ ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ การแสดงโขนรามเกียรต์ ชุดอุบายยักษ์ลักนาง พิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

“ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับคนพิการซึ่งแสดงถึงความห่วงใยในฐานะเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีในภารกิจงานคนพิการด้านต่างๆ เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย