ผู้แทน พม. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยบทบาทของสตรีในด้านการพัฒนา (Ministerial Conference on the Role of Women in the Development) ของ OIC สมัยที่ 7

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศบูร์กินาฟาโซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยบทบาทของสตรีในด้านการพัฒนาขององค์การความร่วมมืออิสลาม สมัยที่ 7 (Seventh Ministerial Conference on the Role of Women in the Development in the OIC Member States Session) ณ กรุงวากาดูกู ประเทศ บูร์กินาฟาโซ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมี นายสมรวย สุวรรณภักดีจิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บูร์กินาฟาโซ ในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดหัวข้อหลัก (Theme) คือ การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีในประเทศสมาชิก : ความท้าทายและความคาดหวัง (Women Empowerment in Member States: Challenges and Prospects) โดยเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกนำเสนอผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี และนโยบายความเสมอภาคระหว่างเพศ และสะท้อนถึงอุปสรรคสำคัญและข้อท้าทายที่สตรีในประเทศสมาชิกเผชิญ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ และตัวอย่างที่ดีร่วมกัน โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 57 ประเทศ โดยมีประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย และมีประเทศสังเกตการณ์ 5 ประเทศ ประกอบด้วย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐแอฟริกากลาง นอร์เทิร์นไซปรัส ประเทศไทย และรัสเซีย โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ของ OIC มาตั้งแต่ปี 2541 ที่ผ่านมามีนโยบายเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและองค์กร OIC ในทุกด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับต่าง ๆ ในกรอบ OIC สม่ำเสมอ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป้าหมายการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสดีของไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก OIC และรับทราบสถานการณ์ ผลการส่งเสริมสตรี และแนวทางการพัฒนาศักยภาพสตรีในปัจจุบันของประเทศมุสลิมซึ่งเป็นสมาชิกของ OIC โดยจะได้นำมาเป็นนโยบาย แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสตรีมุสลิมในไทยต่อไป
สำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของประเทศสมาชิกด้านการเสริมพลังสตรี รวมทั้งร่วมพิจารณาปฏิญญาวากาดูกู ส่วนที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยบทบาทของสตรีในด้านการพัฒนาของ OIC สมัยที่ 7 (เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ประชุมได้ให้การรับรองรับรองปฏิญญาวากาดูกู ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีเพื่อปกป้องสตรีและส่งเสริมบทบาทของสตรี การออกมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้สตรีเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรอย่าง เท่าเทียมกัน การส่งเสริมและรักษาบทบาทของสตรีในครอบครัวและสังคม ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาท ในระดับผู้บริหารตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทในภาคประชาสังคม (NGOs) มากยิ่งขึ้น