วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐.น. ณ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ผส. ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคมีส่วนร่วมและเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว