วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานเครือข่ายพฤฒพลัง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมี
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)
กล่าวรายงานในครั้งนี้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านกลไกของการมีส่วนร่วมในชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เรียกว่า “พฤฒพลังของผู้สูงอายุ” หรือการสูงวัยอย่างมีพลัง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานที่เน้นการสงเคราะห์มาเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนแนวทางในการดำเนินการของชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุให้ประสบความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การสร้างรูปแบบการสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และขยายผลชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่
หัวข้อในการประชุมประกอบด้วย ๑) การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง “ผนึกกำลังพฤฒพลัง…สูงวัยอย่างมีพลัง” โดยรองผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาหลักการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (นาวาอากาศเอกหญิง ดร.อุษา โพนทอง)
๒) ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “ถอดบทเรียนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุสู่การเป็นชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง (Active Aging)” และ “บทสะท้อนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่” โดย อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รศ.เล็ก สมบัติ)
๓) การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การป้องกันและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพสินย์ในประเทศไทย” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน) และคณะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและองค์กรเครือข่าย ถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ มีภาวะพฤฒพลังได้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีความเข้าใจเรื่องการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นของตนเองต่อไป
ผู้เข้าร่วมในการประชุมประกอบด้วย ประธานชมรมและผู้แทนชมรมผู้สูงอายุที่พฤฒพลัง สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ กำหนดการประชุมฯ ได้กำหนดจัดขึ้น จำนวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๔๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th