วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเกจจิ้งดีไซน์ของคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความโดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้

โดยการถ่ายทอดและสาธิตภูมิปัญญาแก่คนทุกวัย ตลอดจนการจัดตลาดนัดภูมิปัญญาเพื่อให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ศักยภาพของผู้สูงอายุให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแนะนำรูปแบบการอบรม “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมพลังปัญญาผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน” การแบ่งกลุ่ม work shop ทบทวนจุดเด่นผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดและผลลัพธ์ที่ได้ของการสร้างรายได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน, การเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลาด และเทคโนโลยียุคใหม่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, Design Thinking ประเภทของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลังปัญญาผู้สูงอายุ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผส. จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเกจจิ้งดีไซน์ของคลังปัญญาผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑…

Posted by กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส. on Monday, April 29, 2019

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP