กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Thai Thum BEST GOODS FAIR 2019” กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ และการพัฒนาธุรกิจในระดับผู้ประกอบการชุมชนให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาส ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม โดยส่งผลในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมชุมชน และเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม (ลานเมือง 1-2) แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะการขยายตลาดจากระดับภายในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งได้มีโครงการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากผ่านโมเดล ๓ P คือ ๑. People หรือ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเป็นการให้คำแนะนำสำหรับการเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมีการแบ่งหลักสูตรที่เหมาะสม เช่น ผู้ประกอบการชุมชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ๒. Process หรือ การพัฒนาศักยภาพในการผลิต โดยมีการแนะนำให้ความรู้สำหรับการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) รวมถึงกระบวนการผลิตที่ให้ได้สู่การรับรองมาตรฐานต่างๆ และ ๓. Product หรือ การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ที่เป็นการให้คำแนะนำส่งเสริมการผลิตและ การพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ต่อไป”

ดังนั้น กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้จัดทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ และการพัฒนาธุรกิจในระดับผู้ประกอบการชุมชนให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาส ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม โดยส่งผลในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน และเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้นำ “ผู้ประกอบการไทยทำ” และนำเอาศักยภาพของทุกภาคส่วนมาร่วมกัน จัดงานในครั้งนี้ โดยได้คัดเลือกสินค้าคุณภาพมีมาตรฐาน ของทั้ง 4 ภาค ที่มาให้ประชาชนได้เลือก ชม ช้อป ชิม ในงาน Thai thum BEST GOODS FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1) โซนแหล่งรวมสินค้ามาตรฐานคุณภาพสินค้ามีเพียง 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย, ของใช้ของที่ระลึก, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร & สปา จาก 4 ภาค มีจำนวน 90 บูท

2) โซน เวทีกิจกรรม แฟชั่นโชว์ ชมการแสดงศิลปวัฒธรรมดนตรีร่วมไทยร่วมสมัย

ในการจัดงานครั้งนี้ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 5 ดาว จากกลุ่มจังหวัดใน 4 ภาค ที่ได้คัดสรรมาให้ผู้บริโภคและผู้เข้าชม ได้พบปะกับผู้ประกอบการโดยตรง

นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยทำ 90 บูทแล้ว ภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็น High Light ของแต่ละโซน อาทิ การจัดแสดงอัตลักษณ์ผ้าเด่นของแต่ละภาค ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง นำโดย คุณเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ และ คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข แห่งแบรนด์ อิมปานิ และ WISHARAWISH, คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ แห่งแบรนด์JUTATIP, คุณศศิธร โพธา แห่งแบรนด์ MEEDER HANDAMDE, คุณสิริกร อินพรหม แห่งแบรนด์ เอื้องสิริ DESIGN, คุณกีรณุช สุทธิพันธุ์ แห่งแบรนด์ ปอณบาติก และ คุณปฏิญญา โภคชัชวาล แห่งแบรนด์ BATIK HOUSE นำเสนอผ่านแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบที่มือชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ ปริม-กรวรรณ หลอดสันเทียะ The face Thailand 3, ปลา-ปรภัสสร หลอดสันเทียะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014, ลูกน้ำ-สกาวรัตน์ ครุยทอง มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี 2018, ปลา-ธนพร จันทราพรเลิศ Thai Supermodel 2013 รวมถึงนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ อาทิ ไกรสร แสงอนันต์, น้องเพชร-ภัควรรธน์ พิสิษวุฒิรัชต์, ตั้ม-สมประสงค์ สิงหวณวัฒน์ ฯลฯ

นอกจากนี้น ยังมี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยร่วมสมัย วันละ 2 รอบ, การแสดงดนตรี คณะดุริยางค์ทหารอากาศ, “บ้านกลองไทยทำ” และ (Trio) วงดนตรีทรีโอไทยสากลและไทยลูกทุ่ง, “ไทยลูกทุ่งเมดเลย์อีสาน” โดยศิลปินลูกทุ่งสาวพราวเสน่ห์ ดาว มยุรีย์ รวมถึง Pavilions จัดแสดงและสาธิต Slow Hands, การสาธิตผลิตภัณฑ์ ไทยทำ จากสุดยอดดีไซนเนอร์ เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก “ผู้ประกอบการชุมชน” ซึ่งเป็นความตั้งใจของภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาต่อยอดสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชน จึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาค ให้มาเที่ยวชม อุดหนุนผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ที่มีความโดดเด่นและทรงคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับความร่วมมือจาก “ผู้ประกอบการชุมชนทั้ง 4 ภาค” ในการจัดงาน และเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากทั่วทุกภาค มาจำหน่ายสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดภายในงานครั้งนี้ ทุกท่านมาเที่ยวชมงาน จะเสมือนท่านได้เดินทางไปเที่ยวทั้ง 4 ภาคด้วยตัวเองเลยทีเดียว เรามาช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยจากภูมิปัญญาไทย เงินทองจะได้ไม่รั่วไหล เศรษฐกิจฐานรากก็จะได้มั่นคง และเป็นรากฐานของเศรษฐกิจประเทศชาติต่อไป