วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบดีฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดยมี เลขานุการกรมฯ (นางปราณี ประทุมมา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางประภาวดี สิงหวิชัย) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์) ผู้แทนผู้สูงอายุจาก ศพส. บางแค พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว