วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ) เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมครบรอบ ๔๖ ปี “NHA’s PPP” การเคหะแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน”

โดยมี รองปลัดกระทรวงฯ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร