นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยนายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานพระประชาบดี จากนั้น การเคหะแห่งชาติได้ร่วมแถลงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กร เพื่อแสดงถึงเจตจำนงค์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และการเคหะแห่งชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการเสริมสร้างคุณลักษณะ 10 ข้อ “คน พม. ทำได้” (Easy you can do it) ได้แก่ เคารพและให้เกียรติกัน  มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน  ตรงต่อเวลา  มีการวางแผน  ซื่อสัตย์  พัฒนาตนเอง ทัศนคติดี  มีวินัย  โปร่งใส  และบุคลิกภาพดี นับเป็นการสร้างสังคม พม. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใสและใสสะอาด ภายใต้แนวคิด “พม.ไม่ทนต่อการทุจริต” (MSDHS Zero Tolerance) เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ