วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานการหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship Projects) สังคมไทยไร้ความรุนแรง

โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน ๑๓๐๐ (นางสาวดรุณี มนัสวานิช) และคณะ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่