อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง “การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ”
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องวีนัส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อสัมมนาเรื่องการรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ ในประเด็น “บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ” โดยมีกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม)

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (นายไมตรี อินทุสุต)

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์)

ร่วมเป็นวิทยากร ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีแผนในการศึกษาปัญหาสิทธิของผู้สูงอายุเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเสนอต่อรัฐบาลตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กสม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิของผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ทั้งจากงานศึกษาวิจัย การลงพื้นที่ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำร่างข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในเบื้องต้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมประมาณ ๑๐๐ คน และนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงข้อเสนอแนะผู้สูงอายุที่จัดทำโดย กสม. ให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นไปตามแนวทางการไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry) ที่เป็นกระบวนการตรวจสอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ก่อนเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป