วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เปิดโอกาสให้ นักเขียนอิสระ/ ผู้สร้างสรรค์บทเพลง (นายแพงคำ ป้องจันลา) และคณะ เข้าหารือการประพันธ์เพลง ประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ
โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม
ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th