วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานการประชุม หารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมควบคุมประพฤติ ในการวางแผนเตรียมความพร้อมในการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ…

โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น ๒ อาคารกรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี