วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยมี เลขานุการกรมฯ (นางปราณี ประทุมมา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม