วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังข้อสังเกตการเปิดตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๘ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (นางสาวกุลิสราพ์ บุญทัพ) และคณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม