วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (นายวรพล โสคติยานุรักษ์) เป็นประธานในการประชุมหารือวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย คนยากจนที่จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากทุกประเภท เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันจะเป็นผลทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีปัจจัยที่เพียงพอและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นางสาวกาญจนา ชื่นทองอร่าม) เข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว
จากนั้น เวลาต่อมา ๑๓.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมแถลงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว และจะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมประกาศใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/