วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ผ่านมา อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมหารือพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมข้อเสนอแนะการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุไทย เพื่อหารือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการพิจาณราศึกษา เรื่อง การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุไทย ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการดำเนินงานและดำเนินชีวิต พร้อมสรุปแนวทางการปฏิรูปการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นางสาววรรณา อรัญกุล) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้แทนจาก กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนการออมแห่งชาติ ฯลฯ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ ณ ห้องพัชราวดี ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ