วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

เป็นประธานในการประชุมหารือขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

เพื่อศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง) และคณะ พร้อมด้วยเลขานุการกรม (นางประภาวดี สิงหวิชัย) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ด้วย ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม