วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสุภัชชา สุทธิพล) เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงาน Social Expo ๒๐๑๙ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/ , https://www.facebook.com/OlderDOP