วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ผ่านระบบ Conference ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุและรายงานผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน ตลอดจนการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม