อธิบดี พก. ร่วมเปิดการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ มุ่งหวังพัฒนายกระดับและขยายผลการจ้างงานคนพิการ พร้อมกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนงานการจ้างงานในระยะยาว

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (2 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานร่วมเปิดการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หัวหน้าทีมภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (ประธานร่วม) ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาสังคม และภาคีร่วมขับเคลื่อนงาน เข้าร่วมการประชุม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ โดยเฉพาะการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการกับคนปกติทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี 2562 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ที่เน้นให้คนพิการต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ (Empowerment) และปราศจากอุปสรรคในสังคม (Barrier-free) เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอิสระ มีงานทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า พก. ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประชารัฐเพื่อสังคม อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากภาคีจากทุกภาคส่วนที่ได้ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนภารกิจโดยตรงของ พก. ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันนี้ จึงเป็นการจัดประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ ขึ้น เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน ระดมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนายกระดับและขยายผลการจ้างงานและสนับสนุนอาชีพคนพิการ รวมถึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางการขยายผลไปสู่โอกาสการจ้างงานคนพิการ และการขับเคลื่อนงานในระยะยาว โดยหลังจากนี้จะรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจัดทำเป็นรายงานการประชุมฯ เสนอต่อคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ต่อไป

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

“ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ดิฉัน ได้มีส่วนร่วมในคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมในทุกคณะ เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคณะด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของคนพิการ ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้พิการและครอบครัวพึ่งพาตนเองได้ เข้าถึงโอกาสในการทำงานและสร้างอาชีพในภูมิลำเนาของตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงพลังในการสร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรมความร่วมมือแบบประชารัฐ และนวัตกรรมการจ้างงานเชิงสังคมที่ได้นำมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสถานการณ์จริงและนำปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการที่ผ่านมา นำมาสกัดเป็นข้อเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานในมิติด้านคนพิการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย