วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธาณสุขและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ๓ เรื่อง ดังนี้ การส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ศพอส.) เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณภาพต้นแบบ
การเปิดโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
เพื่อเป็นต้นแบบและมาตรการของที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเป้าหมายในการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม บ้าน
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ