วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อหาการขออนุมัติการเพิ่มหน่วยรับสมัครสมาชิก และหน่วยรับชำระเงินสะสมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไปรษณีย์ไทย/ Big C)

โดยมี ปลัดกระทรวงการคลัง (นายประสงค์ พูนธเนศ) พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ) ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง