“กอช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม กระตุ้นแรงงานนอกระบบ รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล และมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันออมแห่งชาติ ให้แก่หน่วยงานความร่วมมือและหน่วยรับสมัครทั่วประเทศ”วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

กอช.

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออม
กระตุ้นแรงงานนอกระบบ รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล และมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันออมแห่งชาติ และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิในการรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลผ่านการออมเงินกับ กอช. และรับเงินสมทบจากรัฐบาล ๕๐ – ๑๐๐ %

ปลัดการกระทรวงการคลัง

โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง (นายประสงค์ พูนธเนศ)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

กอช.

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ รวมถึงรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ออมเงินเมื่อเกิดการใช้จ่ายผ่านบัตร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะคงเงินที่จ่ายเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ๑% ก่อน อีก ๕ % ส่วนนี้จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และ ๑% รัฐบาลจะแบ่งให้คุณได้ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อที่จะได้มีเงินบำนาญรายเดือนจากรัฐบาลไว้ใช้หลังอายุ ๖๐ ปี

กอช.

การจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๗ รางวัล โดยแบ่งเป็น รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น จำนวน ๒๖ รางวัล ได้แก่ ระดับภูมิภาค ระดับหน่วยรับสมัคร ระดับหน่วยงานความร่วมมือ รางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม จำนวน ๓๑ รางวัล ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดดีเด่น สาขาธนาคารดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น และเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานความร่วมมือ หน่วยงานรับสมัคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมการออมให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ เพื่อความมั่นคงของชีวิตต่อไป ในการนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมด้วย
ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และAndroid หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม ๐-๒๐๔๙-๙๐๐๐ สามารถติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่น ๆ ของ กอช. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ” นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ