เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ระบบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล กฎหมาย มาตรการ ระเบียบที่บังคับใช้ในการปฎิบัติราชการ พร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการปฎิบัติงานให้ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยนางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๘ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้บุคลากรด้านการเงินการคลังและวินัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ ศพส. ๑๒ แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรบดังกล่าว