รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) เพื่อดำเนิน “โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวแรมรุ้งฯ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือ การสูงวัยของประชากร โดยจะเห็นได้จาก ในปี พ.ศ.2559 โลกมีประชากรทั้งหมดประมาณ 7,433 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรสูงอายุ จำนวน 929 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559) สำหรับประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์ในปี 2564 คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ทั้งประเด็นด้านงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชากรโดยรวม ซึ่งปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุ เป็นจำนวนมาก โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ
นางสาวแรมรุ้ง ฯ กล่าวต่อว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเป็นกลไกในการให้ท้องถิ่นและชุมชนนำไปขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาทักษะชีวิตมีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ภูมิความรู้และประสบการณ์ ทำให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข รวมถึงมีสุขภาพจิตและกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น ลดภาวะการพึ่งพิงและเป็นพลังให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุระดับภูมิภาคในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผ่านกลไกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ และร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 1,424 แห่ง
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกระจายเสียง ด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ ในการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคม ด้วยการผลิตเนื้อหา ผลิตรายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน งานด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตสปอตรณรงค์กิจกรรมต่างๆ งานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอด สู่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม ในทุกเรื่อง ทุกด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ที่มีแผนในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ และ 1 ในการปฏิรูปประเทศคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินงาน การช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถานีวิทยุ ม.ก. จึงร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนิน “โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ” โดยการนำองค์ความรู้
และหลักสูตรต่างๆ ที่มีอยู่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ มาผลิตรายการ เพื่อออกอากาศตามผังรายการหลัก ของสถานีฯ
โดยถ่ายทอดผ่านสัญญาณเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ด้วยระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ทั้ง ๔ ภูมิภาค ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อดิจิทัล โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจะร่วมส่งเสริมสนับสนุน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นช่องทางร่วม ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ยูทูป ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
“ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของ “โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ”รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือดำเนินกิจกรรมให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้ง เพื่อให้ประชากรผู้สูงวัย ภูมิใจกับการยืนอยู่ในสังคม ได้ด้วยตัวเอง และเป็นกำลังสำคัญของชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป” นางสาวแรมรุ้ง ฯ กล่าวต่อท้าย