วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง พร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯโดยมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง (นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี