กรมกิจการผู้สูงอายุประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เลขานุการกรม (นางประภาวดี สิงหวิชัย) เป็นประธานในการประชุมศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และอาชีพการดำเนินธุรกิจของประชาชน ที่มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งนัดหมายจะเข้าพบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับฟังข้อแนะนำ ข้อเสนอ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคอันเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านผู้สูงอายุ คือ ๑)สถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุ (Nursing home) ๒) การผลิต Care Manager และ Care Giver ๓) ปัญหาการจ่ายเงินของกองทุนผู้สูงอายุ (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) ๔) ปัญหาการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการของแรงงานผู้สูงอายุ ๕) ปัญหาเงินบำนาญและเงินออมผู้สูงอายุ ๖) ปัญหาการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๗) การจ่ายเงินให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง ผู้แทนจากกลุ่มกฎหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนวความคิดเห็น และสรุปเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำใช้ประกอบการชี้แจงหัวหน้าโครงการฯ ของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP